The Witcher มีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ยังอยู่ในใจของผมบ่อยมานับตั้งแต่เริ่มฉายในปี 2019 เพราะเหตุว่าตอนนั้น เปิดมองไปส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วก็รู้สึกพอใจ แต่ว่ามิได้สืบต่อให้จบเนื่องจากว่าความมึนต่อเรื่องราว จวบจนบัดนี้ The Witcher […]